ARKIV, (duo-exhibition with John Olsen), Pop-Up Contemporary, 2017

”Archive”
There is an archive of sensibilities that artists have access to. The works are essences extracted from the archive.

Curated by Pernille Egeskov

 

Pop-Up Contemporary: (scroll down for English)

“Pop-Up Contemporary er meget stolte over at kunne præsentere udstillingen ARKIV med den legendariske billedkunstner John Olsen, som repræsenterede Danmark på Venedig Biennalen i 1995, sat i spænd med billedkunstner Pernille Egeskov.
Den formelle betydning af ARKIV er et fysisk sted til en samling af ting. Et sted, hvor man har studeret, indsamlet materiale, der opfattes som primære kilder, og derefter organiseret, bevaret og derved givet adgang til information.

Der er et arkiv over sensibiliteter, som billedkunstnere har adgang til. Værkerne er essenser trukket ud af arkivet.
De to kunstnere mødes på tværs af generationsskel, og laver en udstilling, hvor de blander deres værker, objekter og indsamlede materialer. I fællesskab med kunstneriske eksperimenter og fragmenter, skaber de en slags raritetskammer.

Intentionen er, at skabe en nærværende udstilling, der gennem uforudsete poetiske konstellationer, overraskende taktilitet og suggestiv sanselighed kan plante kim og rejse spørgsmål om de eksistentielle grundvilkår hos beskueren.
En udstilling, der, med ydmyge materialer, griber ned i de store temaer, i et fragmenteret univers, der spænder fra naturens voldsomme kraft til de menneskelige møder i vores civilisations konventioner og strukturer.

Kunstnernes virke:
De to kunstnere er fra forskellige generationer, og benytter sig af forskellige kunstneriske genrer, men de bearbejder begge de store grundlæggende fortællinger, der handler om liv og død, fødsel og vækst, blomstring og forfald. Begge behandler de disse fortællinger på en ydmyg og beskeden facon, og begge har, i deres kunstneriske virke, taktile kvaliteter, suggestive udtryksformer og tvetydige undertoner.
I deres respektive projekter arbejder de begge med elementer fra kroppen. Som eksempler kan nævnes John Olsens svedetegninger: Tegninger der bliver skabt svedende i en sauna. Og

Pernille Egeskovs hår-broderier: Ord og digte broderet med menneskehår på forskellige betydningsladede stykker tøj.
Hvor John Olsen kredser om naturen – som tidligere udgjorde en trussel, men som nu er truet af mennesker – kredser Pernille Egeskov om de menneskelige relationer, om det ufravigelige at vi skal miste og forgå. De mødes kunstnerisk i fortællingen om mennesker, der er trængt af naturens paradoks, med uvisheden om vores uundgåelige endeligt.

På udstillingen vil der være et gratis katalog, for dem der har interesse.”

ENG:

Pop-Up Contemporary:
“Pop-Up Contemporary is very proud to be able to present the exhibition ARKIV with the legendary visual artist John Olsen, who represented Denmark at the Venice Biennale in 1995, paired with visual artist Pernille Egeskov.
The formal meaning of ARCHIVE is a physical place for a collection of things. A place where one has studied, collected material perceived as primary sources, and then organized, preserved, and thereby provided access to information.

There is an archive of sensibilities that visual artists have access to. The works are essences drawn from the archive.
The two artists meet across generational divides and create an exhibition where they mix their works, objects and collected materials. Together with artistic experiments and fragments, they create a kind of rarity chamber.
The intention is to create a present exhibition that, through unforeseen poetic constellations, surprising tactility and suggestive sensuality, can plant seeds and raise questions about the basic existential conditions of the viewer.
An exhibition that, with humble materials, tackles the big themes, in a fragmented universe that ranges from the violent force of nature to the human encounters in the conventions and structures of our civilization.

The work of the artists:
The two artists are from different generations and use different artistic genres, but they both work on the great basic narratives that deal with life and death, birth and growth, flowering and decay. Both treat these stories in a humble and unassuming way, and both have, in their artistic work, tactile qualities, suggestive forms of expression and ambiguous undertones.
In their respective projects, they both work with elements from the body. Examples include John Olsen’s sweat drawings: Drawings created while sweating in a sauna. And
Pernille Egeskov’s hair embroideries: Words and poems embroidered with human hair on various meaningful pieces of clothing.
Where John Olsen revolves around nature – which used to be a threat, but which is now threatened by humans – Pernille Egeskov revolves around human relationships, about the inevitability that we must lose and perish. They meet artistically in the story of people who are troubled by the paradox of nature, with the uncertainty of our inevitable finality.
At the exhibition there will be a free catalog for those who are interested.”