PRESSEMEDDELELSE       (scroll down for English)

Pernille Egeskov – Belonging

Vendsyssel Kunstmuseum præsenterer udstillingen Belonging af billedkunstner Pernille Egeskov (f. 1970), med nye værker skabt specifikt til Vendsyssel Kunstmuseum. Udstillingen vises 18. januar – 3. maj 2020.

Udstillingen Belonging har fokus på temaet tilhørsforhold og ligger i tydelig forlængelse af Pernille Egeskovs eksisterende værkpraksis. Tilhørsforhold behandles i udstillingen i bred forstand; geografisk, til natur, til kultur, til sin familie, sin partner, sin krop, sit køn eller sin religion.

Tilhørsforhold er et yderst interessant og relevant emne i en verden, hvor det både fysisk og digitalt er muligt at flytte sig, og hvor mange desværre er nødsaget på flugt; hvornår

føler man så, at man hører til et sted? Hvornår føler man sig så hjemme?

Råstoffet til værkproduktionen finder kunstneren ofte hos borgere fra udvalgte egne i hele landet. Egeskov har en unik evne til at se muligheder i sager, der af de fleste for længst ville være afskrevet som betydningsløse. En vis skrøbelighed synes at gennemsyre flere af Egeskovs værker, når spor af levet liv findes, udvælges, forfølges, lagres og aflejres i tekstiler, papir og aflagte genstande, der nu indgår i nye sammenhænge end de oprindeligt tiltænkte.

Tilhørsforhold i Vendsyssel

I en periode hen over efteråret 2019 gjorde Pernille Egeskov ophold i Vendsyssel Kunstmuseums kunstnerbolig og -atelier med det formål at indsamle vendelboernes stemmer.

Udstillingen præsenterer interviewsamtaler med borgere i forskellige aldersgrupper, køn og tidslig længde af bopæl i Vendsyssel, som alle spørges om deres opfattelse af, hvornår man hører til – eller ikke hører til – et givent sted; i dette tilfælde Vendsyssel. Både famlen efter ord eller det modsatte – et præcist og prompte svar af kortere eller længere omfang – samt ord der blev sagt, og ord der ikke blev sagt, bidrager nu hver på sin måde til at tegne et tydeligt billede af en borger bosiddende i Vendsyssel – en landsdel, der er adskilt fradet øvrige Jylland af Limfjorden mod syd og af Tranum mod vest. Blandt de deltagende er også politikere, heriblandt borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt.

Med afsæt i vendelboernes identitetsforståelse og tilhørsforhold til egen landsdel, bearbejder og præsenterer Egeskov emner og fortællinger om tilhørsforhold, der vedrører os alle. Elementer fra interviewsamtalerne vil give anledning til genkendelse hos publikum, mens andre måske snarere vil foranledige undren, nysgerrighed, fornøjelighed og refleksion hos beskueren selv.

Mangesidige betragtninger udfolder sig gennem materialer såsom fundne objekter, tekstiler med iboende betydninger og organisk materiale – som når hun for eksempel anvender menneskehår som sytråd.

Egeskovs værker fremstår ofte abstrakte, men bearbejder emner og gemmer på fortællinger, der vedrører os alle.

Begrebet tilhørsforhold udfolder og viderebearbejder Egeskov i sin værkpraksis i form af

konkrete, visuelle og fysiske værker på udstillingen Belonging, hvortil private betydningslag ophøjes til store spørgsmål. På poetisk vis overgår det lokale i en universel sammenhæng i Egeskovs kunstneriske univers.

Belonging er en udvidet version af særudstillingen af samme navn, der henover efteråret 2019 blev vist på Bornholms Kunstmuseum.

Der skal rettes en stor tak til Statens Kunstfond for afgørende støtte til dette projekt.

For yderligere information kontakt venligst:

Museumsdirektør Sine Kildeberg
Mail: sk@vkm.dk / Tlf.: +45 98 96 43 27

Museumsinspektør Kathrine Hejborg Kristensen Mail: khk@vkm.dk / Tlf.: +45 98 96 43 22

Venlig hilsen

Vendsyssel Kunstmuseum

 

PRESS RELEASE         (ENG)

Pernille Egeskov – Belonging

Vendsyssel Art Museum presents the exhibition Belonging by visual artist Pernille Egeskov (b. 1970), with new works created specifically for Vendsyssel Art Museum. The exhibition will be shown 18 January – 3 May 2020.
The exhibition Belonging focuses on the theme of belonging and is a clear extension of Pernille Egeskov’s existing work practice. Belonging is treated in the exhibition in a broad sense; geographically, to nature, to culture, to one’s family, one’s partner, one’s body, one’s gender or one’s religion.
Belonging is an extremely interesting and relevant topic in a world where it is both physically and digitally possible to move, and where many are unfortunately forced to flee; when do you feel like you belong somewhere? When do you feel at home?

The artist often finds the raw material for the production of works from citizens from selected regions throughout the country. Egeskov has a unique ability to see opportunities in matters that most people would have long since considered insignificant. A certain fragility seems to permeate several of Egeskov’s works, when traces of a lived life are found, selected, pursued, stored and deposited in textiles, paper and discarded objects, which are now included in new contexts than those originally intended.

Affiliation in Vendsyssel
For a period over the autumn of 2019, Pernille Egeskov stayed in the Vendsyssel Art Museum’s artist residence and studio with the aim of collecting the voices of the people of Vendsyssel.

The exhibition presents interviews with citizens of different age groups, gender and length of residence in Vendsyssel, who are all asked about their perception of when one belongs – or does not belong – to a given place; in this case Vendsyssel. Both the fumbling for words or the opposite – a precise and prompt answer of shorter or longer scope – as well as words that were said and words that were not said, now each contributes in its own way to drawing a clear picture of a citizen living in Vendsyssel – a part of the country that is separated from the rest of Jutland by the Limfjorden to the south and by Tranum to the west. Among the participants are also politicians, including the mayor of Hjørring Municipality, Arne Boelt.

Based on the Vendel residents’ understanding of identity and belonging to their own part of the country, Egeskov processes and presents topics and stories about belonging that concern us all. Elements from the interviews will give rise to recognition in the audience, while others will perhaps rather induce wonder, curiosity, enjoyment and reflection in the viewer himself.

Multifaceted considerations unfold through materials such as found objects, textiles with inherent meanings and organic material – as when, for example, she uses human hair as sewing thread.

Egeskov’s works often appear abstract, but process subjects and hide stories that concern us all.

The concept of belonging unfolds and further elaborates Egeskov in his work practice in the form of
concrete, visual and physical works at the exhibition Belonging, to which private layers of meaning are elevated to big questions. In a poetic way, the local transcends in a universal context in Egeskov’s artistic universe.

Belonging is an extended version of the special exhibition of the same name, which was shown at Bornholm’s Art Museum over the autumn of 2019.

A big thank you must go to the Statens Kunstfond for crucial support for this project.

For further information please contact:

Museum director Sine Kildeberg
Mail: sk@vkm.dk / Phone: +45 98 96 43 27

Museum inspector Kathrine Hejborg Kristensen Mail: khk@vkm.dk / Tel.: +45 98 96 43 22

Sincerely
Vendsyssel Art Museum