PRESSEMEDDELELSE 2019 (scroll down for English)

BORNHOLMS KUNSTMUSEUM præsenterer

SOLOUDSTILLINGEN BELONGING af
KUNSTNEREN PERNILLE EGESKOV

d. 28. august

Bornholms Kunstmuseum har fornøjelsen af at præsentere udstillingen Belonging med kunstneren Pernille Egeskov. Udstillingen vises i perioden fra d. 08. september – 10. november 2019. Der er fernisering på udstillingen d. 8. september kl. 15-17.

På udstillingen Belonging præsenteres 17 værker, som er skabt på baggrund af de undersøgelser, og indsamling af den bornholmske historie, natur og kultur, som Pernille Egeskov foretog under sine arbejdsophold i Gudhjem på Bornholm i efteråret 2018 og foråret 2019.

Det kunstneriske materiale værkerne er skabt af, er forskellige objekter fundet på øen (bla. en gammel orgelpibe fra den gamle kirke i Gudhjem, afblindende skodder, udslidte træsko, lydoptagelser af familiesituationer, forstende søpindsvin, hvepsefager, åg, en arbejdskittel, et brudeslør, legetøjs-tømmerflåde og andet organisk materiale) – alt sammen anvendt i suggestive installationer og objekter der på poetisk vis kan anspore sit publikum.

Værkerne kredser alle om emnet ”tilhørsforhold” – i første omgang i forhold til Bornholm, da det er her, det kunstneriske materiale er indsamlet, men i processen med at skabe de forskellige værker, har Pernille Egeskov bredt emnet ud, så værkerne også berører tilhørsforhold til geografi, til natur, kultur, sin familie, sin partner, sin krop eller sin religion.

Et af udstillingens værker er en transskription af 10 samtale-interviews, som Pernille Egeskov har foretaget med folk i forskellige aldersgrupper, køn og tidslig længde af bopæl på Bornholm, som alle spørges om deres opfattelse af, hvornår man hører til – eller ikke hører til, og hvad de tror, der skal til, førend man hører til – et givent sted; i dette tilfælde Bornholm.

Med udstillingen Belonging og dens værker, formår Pernille Egeskov således på ubesværet og poetisk vis, at bevæge sig mellem det universelle og personlige, når hun i en interessant registrering og undersøgelse beskæftiger sig med spørgsmålet: hvad vil det sige at høre til?
For i en verden, hvor det både fysisk og digitalt er muligt at flytte sig; hvornår føler man så, at man hører til et sted? Hvornår føler man sig så hjemme?

Generelt for udstillingens værker gælder det, at de indeholder en masse forskellige lag, der giver rig mulighed for tolkning og fortolkning hos beskueren, og ikke mindst ansporer denne til at tænke over egne tilhørsforhold.

Generelt om Pernille Egeskov:

Pernille Egeskov (f. 1970) arbejder i et særegent og poetisk univers, hvor hun skaber collager, opstillinger og installationer. Materialerne er alt fra fundne objekter, tekstiler med iboende

betydninger og organisk materiale – som når hun for eksempel anvender menneskehår som sytråd.

Pernille Egeskovs værkpraksis er et resultat af den måde, hun åbent ser verden på. Hun har en veludviklet evne til at se muligheder i ting og sager, som andre for længst ville have afskrevet som betydningsløse. Det kan være alt fra en dug fyldt med huller, der er forsøgt lappet, til et par udtrådte træsko eller en gammel rusten tandem. For Pernille Egeskov er disse ting ikke uden betydning, snarere tværtimod, for de rummer historier fra og er tegn på det levede liv, hvilket er omdrejningspunktet for hendes kunstneriske virke.

Der er gratis adgang på Bornholms Kunstmuseum i forbindelse med ferniseringen d. 08. september kl. 15-17. Udstillingen kan efterfølgende opleves frem til d. 10. november, og åbningstiderne er som følge:
September- oktober: tirsdag-søndag: 10-17.

November:torsdag & fredag: 13-17, lørdag & søndag: 10-17.

Der er vedhæftet installations- og værkfotos, som frit må benyttes ved kreditering af fotograf Torben Eskerod og Bornholms Kunstmuseum, og Pernille Egeskov.

For yderligere information kontakt:

Museumsinspektør Mathilde Renberg 56484386 / mre@bornholms-kunstmuseum.dk


ENG:

PRESS RELEASE  2019 

BORNHOLMS ART MUSEUM presents
THE SOLO EXHIBITION BELONGING by
THE ARTIST PERNILLE EGESKOV
on 28 August
Bornholm’s Art Museum has the pleasure of presenting the exhibition Belonging with the artist Pernille Egeskov. The exhibition is shown in the period from 08 September – 10 November 2019. There is a vernissage at the exhibition on 8 September at 15-17.

At the exhibition Belonging, 17 works are presented, which were created on the basis of the research and collection of Bornholm’s history, nature and culture that Pernille Egeskov undertook during her working stays in Gudhjem on Bornholm in autumn 2018 and spring 2019.

The artistic material the works are created from are various objects found on the island (including an old organ pipe from the old church in Gudhjem, blinding shutters, worn-out wooden shoes, audio recordings of family situations, petrifying sea urchins, wasp hives, yokes, a work smock, a bridal veil, toy raft and other organic material) – all used in suggestive installations and objects that can poetically stimulate their audience.


The works all revolve around the subject of “belonging” – initially in relation to Bornholm, as this is where the artistic material is collected, but in the process of creating the various works, Pernille Egeskov has broadened the subject so that the works also touch on belonging to geography, to nature, culture, his family, his partner, his body or his religion.

One of the works in the exhibition is a transcription of 10 conversational interviews that Pernille Egeskov has conducted with people of different age groups, gender and length of residence on Bornholm, who are all asked about their perception of when one belongs – or does not belong , and what they think is needed before one belongs – in a given place; in this case Bornholm.

With the exhibition Belonging and its works, Pernille Egeskov thus manages to effortlessly and poetically move between the universal and the personal, when in an interesting registration and investigation she deals with the question: what does it mean to belong?
Because in a world where it is both physically and digitally possible to move; when do you feel like you belong somewhere? When do you feel at home?

In general, for the works in the exhibition, it is true that they contain a lot of different layers, which provide ample opportunity for interpretation and interpretation by the viewer, and not least encourage them to think about their own affiliations.

General information about Pernille Egeskov:

Pernille Egeskov (b. 1970) works in a distinctive and poetic universe, where she creates collages, arrangements and installations. The materials are everything from found objects, textiles with inherent properties
meanings and organic material – as when, for example, she uses human hair as sewing thread.

Pernille Egeskov’s work practice is a result of the way she openly sees the world. She has a well-developed ability to see possibilities in things and cases that others would have written off as insignificant long ago. It can be anything from a tablecloth full of holes that have been tried to be patched, to a pair of worn-out clogs or an old rusty tandem. For Pernille Egeskov, these things are not without significance, quite the opposite, because they contain stories from and are signs of the life lived, which is the focal point of her artistic work.

There is free entry at the Bornholm Art Museum in connection with the screening on 08 September at 15-17. The exhibition can subsequently be experienced until 10 November, and the opening hours are as follows:
September-October: Tuesday-Sunday: 10-17.
November: Thursday & Friday: 13-17, Saturday & Sunday: 10-17.

For further information contact:
Museum inspector Mathilde Renberg 56484386 / mre@bornholms-kunstmuseum.dk