PRESSEMEDDELSE: Nye Voksne (scroll down for English)

En udstilling og bogudgivelse af Pernille Egeskov
Oktogonen
Det Kgl. Bibliotek / Fotomuseet, København
Fra d. 31. august til og med d. 13. oktober, 2017.
Kunstbogen ”Nye Voksne” kan erhverves i Diamantens butik samt Louisianas butik for 150 kr samt hos Pernille Egeskov.

Fernisering d. 31 august kl 15-17. Kl. 16 er der intro v/ Pernille Egeskov og fragmenteret oplæsning v/ Line knutzon.

Udstillings- og bogbeskrivelse

Udstillingen er skabt ud fra idéen om, at man i alderen mellem 16-21 år befinder sig i en fase i livet, hvor man netop kan begynde at opfatte sig selv – og blive betragtet som – en voksen. Man er ikke længere barn, men man befinder sig midt i den følsomme proces, det er at finde og definere sin nye voksne identitet. Man er i ordets egentlige forstand: En ny voksen.

Til udstillingen har jeg udvalgt 7 Nye Voksne, alle i alderen 16-21 år.
Udstillingen består af 7 fotografier: Et af hver enkelt nye voksnes dør.
Døren er selve døren ind til den nye voksnes hjem/rum. Det være sig døren til den nye lejlighed, døren ind til værelset i bofællesskabet, døren i kælderen i barndomshjemmet, hvor man stadig bor, eller hvor det nu måtte være.
Foran døren er der udlagt den nye voksnes beskidte vasketøj. Det er lagt åbent frem i et enkelt mønster.

page1image8447936

Derudover er der udstillet et transskriberet interview med hver ny voksen, som omhandler deres umiddelbare tanker om, hvad de vil tage med sig ud i livet, og hvad de ikke vil tage med sig – det gælder i forhold til konkrete ting, traditioner og familiære mønstre.
Hver ny voksen har derudover givet mig 5 fotografier, som de synes på en eller anden måde viser noget, der er betegnende for deres opvækst. Det kan både være fotos fra ferier, fra fester, af natur, mennesker: den nye voksen udvælger selv.

Til sidst er de hver især blevet bedt om at finde et stykke tøj, som de ikke har nænnet at smide ud, men som de omvendt har efterladt sig i barndomshjemmet.
Disse elementer, de gamle fotografier og tøjet, har jeg brugt til at lave en collage/form/opstilling til hver af de nye voksne.

Det, jeg her er optaget af, er transitionen, overgangen fra et livsstadie til et nyt, og hvor diffust og utilgængeligt det egentlig er, at indfange eller indkredse dette moment. Hvilke tråde løber mellem den nye voksnes tilværelse, og det stof som de efterlader i barndomshjemmet?
Noget skal med, mens andet skal kasseres – en identitet tager form og de unge bliver til nye voksne.

Pernille Egeskov

ENG:

PRESS RELEASE: New Adults

An exhibition and book publication by Pernille Egeskov
The Octagon
The Royal Library / Photo Museum, Copenhagen
From August 31 to October 13, 2017.
The art book “New Adults” can be purchased in Diamanten’s shop and Louisiana’s shop for DKK 150 and from Pernille Egeskov.

Opening on 31 August at 15-17. At 16 there is an intro by Pernille Egeskov and a fragmented reading by Line knutzon.

Exhibition and book description:

The exhibition was created based on the idea that between the ages of 16-21 you are in a phase in your life where you can just begin to perceive yourself – and be considered – as an adult. You are no longer a child, but you are in the middle of the sensitive process of finding and defining your new adult identity. You are in the true sense of the word: a new adult.
For the exhibition I have selected 7 New Adults, all aged 16-21.
The exhibition consists of 7 photographs: one of each new adult’s door.
The door is the actual door into the new adult’s home/space. Be it the door to the new apartment, the door to the room in the shared flat, the door in the basement of the childhood home where you still live, or wherever it may be.
The new adult’s dirty laundry is laid out in front of the door. It is laid out open in a simple pattern.

In addition, a transcribed interview with each new adult is on display, which deals with their immediate thoughts about what they want to take with them into life and what they don’t want to take with them – this applies in relation to concrete things, traditions and family patterns.

In addition, each new adult has given me 5 photographs that they think in one way or another show something that is indicative of their upbringing. It can be photos from holidays, from parties, of nature, people: the new adult chooses himself.

At the end, each of them has been asked to find a piece of clothing that they have not bothered to throw away, but that they have, on the contrary, left behind in their childhood home.

I have used these elements, the old photographs and the clothes, to make a collage/form/arrangement for each of the new adults.

What I am concerned with here is the transition, the transition from one life stage to a new one, and how diffuse and inaccessible it really is to capture or define this moment. What threads run between the new adult’s life and the material they leave behind in their childhood home?
Something must be included, while others must be discarded – an identity takes shape and the young people become new adults.

Pernille Egeskov
¨